صفحه اصلي        نحوه تماس با ما       نقشه سايت

ادارات و ایستگاه های تابعه هواشناسی استان آذربایجان غربی

 

نام ایستگاه:

تحقیقات هواشناسی کشاورزی کهریز ارومیه

کد بین المللی:

99246

کد متار:

AZUK

نوع کاربری ایستگاه:

تمام خودکار

ارتفاع ایستگاه به متر:

1336

عرض جغرافیایی:

37.52.00.0

طول جغرافیایی:

44.57.00.0

سال تاسیس:

1365

ساعت کاری اداری:

 

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

 

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) کشاورزی

10- ...

میانگین دوره آماری (95-1365) ایستگاه کهریز ارومیه

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

4.9 9.5 14.3 17.9 19 15.6 10.4 4.8 1.2- 4- 4- 0 7.3

حداکثر دما

14.7 20.2 26.3 30.3 31.3 27.7 21.6 14 7 3.1 4.1 8.9 17.4

 بارش

43.9 48.2 22 8.1 5.3 5.5 16 41 25.3 16.5 25 32.8 23.8

رطوبت نسبی

53 54 45 44 43 44 51 63 68 69 65 60 55

 

 

 

نام ایستگاه:

فرودگاه ارومیه

کد بین المللی:

40712

کد متار:

OITR

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی فرودگاهی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1335

عرض جغرافیایی:

37.65.86.1

طول جغرافیایی:

45.05.52.7

سال تاسیس:

1330

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1335) ایستگاه سینوپتیک فرودگاه ارومیه

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

2.9 7.4 11.5 15.3 15.9 12.1 7.3 2.4 2.5- 6.1- 6.3- 1.9- 4.8

حداکثر دما

15.1 20.4 26.2 30.3 31.4 28.3 22 13.9 7.2 3 3.8 8.8 17.6

 بارش

53.8 53.6 20.5 7.3 2.3 3.9 16 42.1 32.4 25.9 29.2 37.7 27.1

رطوبت نسبی

59 59 52 49 48 49 54 65 70 73 71 65 60

 

 

نام ایستگاه:

سلماس

کد بین المللی:

40722

کد متار:

AZUA

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1379

عرض جغرافیایی:

38.21.55.5

طول جغرافیایی:

44.84.83.3

سال تاسیس:

1379

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

 

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1379) ایستگاه سینوپتیک اصلی سلماس

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

2.2 7.4 11.6 16.3 17.3 13.6 7.9 2.3 3.8- 7.8- 6.1- 1.5- 4.9

حداکثر دما

16.5 21.2 27.2 31.2 32.6 28.9 22.3 13.9 6 2.3 4.4 10.2 18

 بارش

34.4 46.7 26.3 11.6 4.8 11.2 12.9 33.5 14.9 16.6 32 27.5 22.7

رطوبت نسبی

56 58 49 45 41 45 53 66 73 75 72 62 58

 

 

نام ایستگاه:

فرودگاه خوی

کد بین المللی:

88104

کد متار:

OITK

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی فرودگاهی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1194

عرض جغرافیایی:

38.25.24.2

طول جغرافیایی:

44.58.18.0

سال تاسیس:

1384

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-13xx) ایستگاه سینوپتیک فرودگاه خوی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

                         

حداکثر دما

                         

بارش

                         

رطوبت نسبی

                         

 

 

نام ایستگاه:

خوی

کد بین المللی:

40703

کد متار:

AZUH

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1103

عرض جغرافیایی:

38.33.29

طول جغرافیایی:

44.59.43

سال تاسیس:

1338

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

 

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1338) ایستگاه سینوپتیک اصلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

4.3 8.8 12.9 16 17 13.9 7.9 3.2 1.5- 5.8- 5.4- 1.1- 5.9

حداکثر دما

17 21.9 27.9 32 33.1 30.2 23.4 15 7.2 3.2 4.7 10.3 18.8

بارش

36.7 52.4 28.2 14.5 6.6 11 15.5 30.3 22.6 13.9 17.6 23.5 22.7

رطوبت نسبی

57 58 53 51 50 52 57 66 72 75 70 62 60

 

 

نام ایستگاه:

چایپاره

کد بین المللی:

99214

کد متار:

AZUG

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1171

عرض جغرافیایی:

38.91.02.7

طول جغرافیایی:

45.00.77.7

سال تاسیس:

1379

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

 

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1379) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

5.9 10.5 15.5 19.5 21.2 17.4 11.5 5.3 1.7- 6.6- 4.8- 0.7 7.9

حداکثر دما

16.4 20.6 27.9 32 33.3 30.5 23.6 14.3 5.9 1.3 3.6 10.4 18.3

بارش

46.9 59.5 42.4 20 5.6 10.2 16.3 28.6 21.6 15.4 19.4 26.2 26

رطوبت نسبی

55 56 46 43 37 42 50 63 71 74 70 62 56

 

 

نام ایستگاه:

چالدران

کد بین المللی:

99209

کد متار:

AZUJ

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1888

عرض جغرافیایی:

39.03.37.0

طول جغرافیایی:

44.24.24.0

سال تاسیس:

1381

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1381) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

0.6 5.2 9.2 13 14.5 11.1 5.9 1 5.7- 10.4- 9- 3.4- 2.6

حداکثر دما

10.9 16.1 22 25.8 28.1 25.3 18.2 10.4 4.2 0 1.1 5.3 14

بارش

41 67.7 65.9 58 30.9 21.6 27.2 33.3 15.4 18.6 21.3 23.8 35.4

رطوبت نسبی

59 60 55 55 48 50 58 67 66 69 68 63 60

 

 

نام ایستگاه:

پلدشت

کد بین المللی:

99203

کد متار:

AZUL

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

830

عرض جغرافیایی:

39.35.90.7

طول جغرافیایی:

44.07.44.4

سال تاسیس:

1380

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

 

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1380) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

4 8.9 12.7 16.6 18.5 16.6 9.1 3.8 2.8- 6.3- 4.4- 0.3- 6.4

حداکثر دما

18.4 24 30.8 34.4 36.8 33.8 23.6 16.1 5.9 2.7 5.9 11.3 20.3

بارش

29.7 48.8 34.7 8.7 1.2 5.6 22.6 23 23.9 17 20 15.8 20.9

رطوبت نسبی

59 62 56 51 42 46 59 70 77 59 63 68 59

 

 

نام ایستگاه:

ماکو

کد بین المللی:

40701

کد متار:

OITU

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1411

عرض جغرافیایی:

39.22.46.0

طول جغرافیایی:

44.23.30.0

سال تاسیس:

1361

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

 

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1361) ایستگاه سینوپتیک اصلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

3.7 8.1 12.4 16.4 17.8 14.2 8.7 2.9 3.1- 7.2- 7.4- 1.8- 5.4

حداکثر دما

13.1 18 23.6 28.1 29.7 26.7 19.5 11.8 4.6 0.6 1.6 6.7 15.3

بارش

29.9 31.6 25.6 24.7 23.9 22.8 23.5 28.5 23.8 21.9 23.2 26.6 25.5

رطوبت نسبی

56 57 50 47 443 44 53 64 69 71 68 62 57

 

 

نام ایستگاه:

اشنویه

کد بین المللی:

99288

کد متار:

AZUO

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1414

عرض جغرافیایی:

37.05.77.7

طول جغرافیایی:

45.13.72.2

سال تاسیس:

1383

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1383) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

2.9 6.8 9.6 14.6 15.4 11.3 6.3 2.1 3.4- 7.0- 3.6- 1.5- 4.5

حداکثر دما

15.7 21.3 26.4 30 28.6 29.8 23 14.9 8.4 3.8 5.1 10.6 18.1

بارش

76.8 56.4 15.9 4.7 1.1 3 18 53.6 52.7 42.4 55.6 69.5 37.5

رطوبت نسبی

58 59 52 50 46 48 55 67 68 73 68 57 59

 

 

نام ایستگاه:

پیرانشهر

کد بین المللی:

40724

کد متار:

AZUP

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1444

عرض جغرافیایی:

36.69.77.7

طول جغرافیایی:

45.14.66.6

سال تاسیس:

1364

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

 

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1364) ایستگاه سینوپتیک اصلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

4.6 9.1 13.2 16.3 18.2 16 10.3 4.7 0.5- 4.7- 5.0- 0.6 6.9

حداکثر دما

14.6 20.5 27.1 31.6 33.5 30.3 23.6 15.2 8 3.3 4.3 8.7 18.4

بارش

106.7 73.2 10.6 1.8 1.2 2.4 28.3 93.9 87.5 77.7 95.2 104 56.1

رطوبت نسبی

57 53 43 38 35 35 45 60 67 73 71 64 53

 

 

نام ایستگاه:

نقده

کد بین المللی:

99278

کد متار:

AZUN

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1307

عرض جغرافیایی:

36.94.55.5

طول جغرافیایی:

45.41.30.5

سال تاسیس:

1378

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

12 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1378) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

4 8.5 12 15.2 15.7 12.3 8.1 3.4 2.3- 5.2- 3.8- 0.3 5.7

حداکثر دما

16.3 21.8 27.6 31.7 33.1 30.4 24.2 15.5 8 3.7 6.2 11.9 19.2

بارش

54.9 41.9 9.6 2.5 0.4 2.1 14.8 43.2 41.3 33.8 33.7 50.7 27.4

رطوبت نسبی

58 57 49 48 45 45 49 63 70 72 70 61 57

 

 

نام ایستگاه:

مهاباد

کد بین المللی:

40726

کد متار:

AZUM

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1352

عرض جغرافیایی:

36.75.33.3

طول جغرافیایی:

45.71.52.7

سال تاسیس:

1362

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1362) ایستگاه سینوپتیک اصلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

5.2 9 12.8 16.8 17.5 14.1 9.5 4.8 0.3- 3.5- 3.1- 0.4- 6.9

حداکثر دما

16.5 21.9 28.3 32.4 33.8 30.9 24 15.5 8.4 4.3 5 10.3 19.3

بارش

69.2 48.6 7.8 2.8 1.1 2.3 15.7 61.4 44 44.4 45.9 59.1 32.5

رطوبت نسبی

56 53 42 38 35 36 45 60 67 71 68 62 53

 

 

نام ایستگاه:

تحقیقات هواشناسی کشاورزی میاندوآب

کد بین المللی:

99292

کد متار:

ندارد

نوع کاربری ایستگاه:

کشاورزی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1270

عرض جغرافیایی:

37.00.77.7

طول جغرافیایی:

46.08.53.6

سال تاسیس:

1380

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1380) ایستگاه کشاورزی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

3.2 7.2 11 14.7 16.2 11.4 6.6 2.3 2.3- 4.9- 4.9- 1- 5

حداکثر دما

17.2 22.5 28.7 33.2 34.4 31.5 25 15.7 8 4.4 6.8 12.1 19.9

بارش

50.5 47.3 9.4 1.9 0.6 1.5 14.5 37.8 32.8 26.5 28.4 39.4 24.2

رطوبت نسبی

36 33 20 20 20 18 22 33 27 25 28 33 26

 

 

نام ایستگاه:

سردشت

کد بین المللی:

40725

کد متار:

AZUS

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1557

عرض جغرافیایی:

36.14.91.6

طول جغرافیایی:

45.48.58.3

سال تاسیس:

1364

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1364) ایستگاه سینوپتیک اصلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

6.1 10.7 16.9 21.1 22.2 19.4 13.7 7 1.1 1.5- 1.9- 0.8 9.6

حداکثر دما

13.1 19.3 25.9 31.1 32.7 29.2 22.4 13.7 6.6 3.8 3.5 8.2 17.5

بارش

130.7 75.1 8.9 1.8 1.1 5.1 24.2 115 12.1 117.2 131.4 120.1 71

رطوبت نسبی

58 51 36 33 29 30 40 58 66 69 71 63 50

 

 

نام ایستگاه:

بوکان

کد بین المللی:

99332

کد متار:

AZUB

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1386

عرض جغرافیایی:

36.52.66.6

طول جغرافیایی:

46.23.16.6

سال تاسیس:

1381

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1381) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

3.8 8.7 12.3 16.7 17.6 14.2 9 3.9 1- 5.8- 3.5- 0.6 6.4

حداکثر دما

16.7 22.4 29.3 33.9 35.2 31.8 24.8 15.5 7.9 3.3 6.1 11.6 19.9

بارش

63.4 42.3 8.2 3.6 1.9 5.2 13.1 64.2 40.7 36.3 47.4 43.3 29.9

رطوبت نسبی

55 51 38 34 32 33 43 60 64 68 64 59 50

 

 

نام ایستگاه:

شاهین دژ

کد بین المللی:

99314

کد متار:

AZUD

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک تکمیلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1369

عرض جغرافیایی:

36.66.66.7

طول جغرافیایی:

46.57.61.4

سال تاسیس:

1382

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1382) ایستگاه سینوپتیک تکمیلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

2.9 8.3 13.2 16.1 18.1 14.7 10.2 4.7 1.3- 5- 5.1- 0.6 6.4

حداکثر دما

17 23 30.2 34.8 35.9 32 24.9 16.1 9.1 4 7 11.9 20.5

بارش

59.1 35.8 6.1 8.2 1.8 3.5 17.4 53.4 35.8 20.8 39.2 38.2 26.6

رطوبت نسبی

51 48 35 32 28 31 40 59 65 71 68 61 49

 

 

نام ایستگاه:

تکاب

کد بین المللی:

40728

کد متار:

AZUT

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

1817

عرض جغرافیایی:

36.39.55.5

طول جغرافیایی:

47.09.86.1

سال تاسیس:

1364

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

 

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-1364) ایستگاه سینوپتیک اصلی

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

0.7 4.9 8.1 11.9 14.1 9.7 4.8 0.7 4- 7.5- 8.2- 3.5- 2.6

حداکثر دما

12.7 18.4 25.3 30.5 32.1 28.6 21.2 13.2 6.5 1.9 1.8 7.1 16.6

بارش

55.1 44 11.6 5.3 2.1 3.3 11.8 45.7 31.5 28.5 33.5 35.6 25.7

رطوبت نسبی

61 58 47 39 34 34 44 60 67 71 72 64 54.2

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.